Procedura reklamacji

Moderator Sp. z o.o. stosuje Procedurę Reklamacji realizowanych usług szkoleniowych zgodnie z treścią poniżej.

Reklamacje można zgłaszać do firmy Moderator Sp. z o.o. w formie pisemnej, listem poleconym lub mailem, na adres firmy, najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej.

Kontakt:
Moderator Sp. z o.o.
Ul. Św. Józefa 1/3
50-329 Wrocław
TEL.: +48 71 733 65 51
TEL.: +48 728 963 417

MAIL: moderator@moderator.edu.pl

1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
– zgłoszony problem – opis
– dane kontaktowe do uczestnika/ instytucji, zgłaszającej reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail
– nazwę i datę usługi, wobec którego zgłasza się zastrzeżenie
– oczekiwania strony co do rozwiązanie reklamacji

2. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3.0 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanej z ankiety ewaluacyjnej (ocena reakcji na szkolenie lub inną usługę rozwojową). Dotyczy to zarówno usług o charakterze zamkniętym, realizowanych na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa jak i usług o charakterze otwartym, w którym uczestniczą osoby indywidualne. Moderator Sp. z o.o. chce uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników szkoleń, dlatego wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną opinię. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen z usługi w ankiecie ewaluacyjnej wynosi powyżej 3.0., niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.

3. W przypadku braku oceny w postaci wyników ankiet Moderator Sp. z o.o. obliguje się do przeprowadzania konfrontacji stron (w tym uczestnika lub zamawiającego z trenerem prowadzącym oraz reprezentantem Moderator Sp. z o.o.)

4. W wyniku konfrontacji Moderator Sp. z o.o. w formie pisemnej ustosunkuje się do oczekiwań drugiej strony w ciągu 7 dnie od daty konfrontacji.

5. Uczestnik usługi, który składa reklamację może wnioskować o:
– bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne
– bezpłatne miejsce na szkoleniu o tej samej lub podobnej tematyce
– w przypadku reklamacji szkolenia o charakterze zamkniętym, w wyniku niezadowolenia uczestników szkolenia oraz osób reprezentujących Klienta, bezpłatne powtórzenie szkolenia z innym trenerem
– zwrot kosztów usługi – wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika o zmianie terminu/odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.

Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni (z uwzględnieniem w obu przypadkach dni roboczych). Moderator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień umowy.