12.10.2024
13.10.2024
19.10.2024
20.10.2024
26.10.2024
27.10.2024
9.11.2024
10.11.2024
16.11.2024
17.11.2024
30.11.2024
1.12.2024
14.12.2024
15.12.2024
21.12.2024
22.12.2024
11.01.2025
12.01.2025
1.02.2025
2.02.2025
22.02.2025
23.02.2025
15.03.2025
16.03.2025
Moderator

KALENDARZ MODERATORA

Szkoły Moderatora odbywają się przez cały rok.
Wybierz właściwą dla siebie szkołę, a zobaczysz daty zjazdów rekrutowanych edycji.
Informacje o trwających zajęciach znajdziesz również po wybraniu właściwej szkoły.
W przypadku zainteresowania szkołami w innych miastach, prosimy o kontakt.

Szkolenia oparte na dowodach

Moderator oferuje swoim klientom szkolenia oparte na dowodach (Evidence Based Training), czyli takie, w których treści i metody szkoleniowe bazują na najlepszych dostępnych obecnie dowodach. Szkolenia oparte na dowodach mogą okazać się najlepszą formą do przeprowadzania kursów o tematyce biznesowej, zarządczej jak i rozwojowej. Moderator z Wrocławia udostępnia najlepsze sposoby i metody gromadzenia wiedzy. Evidence Based Training to aktualnie jeden z lepszych sposobów na przeprowadzanie kursów o różnorakiej tematyce. Każdy szkoleniowiec dąży do tego, aby jego szkolenia były przejrzyste dla wszystkich uczestników kursu. Za pomocą szkoleń opartych na dowodach jest to możliwe. Dowody, na których oparte są szkolenia biznesowe można usystematyzować według następującej hierarchii:

Metaanaliza

Eksperyment

Systematyczne obserwacje

Analiza przypadku

Subiektywne doświadczenia

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Co to jest motywacja wewnętrzna i zewnętrzna?

Czy motywacja zewnętrzna jest gorsza od wewnętrznej?

Dlaczego praktyka zarządzania rozmija się z wiedzą o motywacji?

Kiedy pieniądze podnoszą, a kiedy obniżają zaangażowanie w pracy?

Które potrzeby są najważniejsze dla pracowników?

Jakie błędy popełniają menedżerowie w obszarze motywacji?

Co robić z wypalonym motywacyjnie pracownikiem?

Jak można motywować samego siebie?


Umiejętności, które udoskonalisz:Stawianie rozwojowych celów pracownikom

Prowadzenie rozmowy motywującej

Mądre karanie

Umiejętne nagradzanie finansowe

Planowanie działań wzmagających wewnętrzną motywację

Radzenie sobie z kryzysami motywacyjnymi pracowników

Zadawanie inspirujących pytań pracownikom

Motywowanie siebie

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Kiedy konflikt może być szansą?

Jakie są rodzaje konfliktów?

Co to jest system gorący i system zimny?

Jak dobrać adekwatną strategię rozwiązywania konfliktu?

Na czym polega projektowanie samoregulacji w konflikcie?

Jak oswajać emocje drugiej strony?

Jak ingerować w konflikt jako trzecia strona?

Na czym polegają mediacje?


Umiejętności, które udoskonalisz:Rozpoznawanie rodzajów konfliktów

Dobór strategii rozwiązania konfliktu

Panowanie nad emocjami

Rzeczowa komunikacja

Zdobycie dystansu wobec konfliktu

Wybór trafnej metody ingerencji w spór

Prowadzenie mediacji między zwaśnionymi stronami

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Czym jest komunikacja z ewolucyjnej perspektywy?

Co jest ukryte w jawnym komunikacie?

Na ile przydatna jest asertywna komunikacja?

Co to są paradoksalne pytania?

Jak wykorzystać energię drugiej strony w komunikacji?

Jak przejmować kontrolę w rozmowie?

Jak przekazać nieprzyjemny komunikat, aby nie zepsuć relacji?

Jak bronić się przed nieczystymi technikami partnera rozmowy?


Umiejętności, które udoskonalisz:Elastyczna komunikacja

Odczytywanie ukrytego przekazu

Formułowanie paradoksalnych pytań

Nieinwazyjne wychodzenie z trudnych sytuacji komunikacyjnych

Przejmowanie inicjatywy w rozmowie

Skuteczne przekazywanie reprymendy

Rozpoznawanie manipulacji

Obrona przed nieczystymi technikami komunikacyjnymi

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Jak dyscyplinować pracownika, aby nie zmniejszyć jego motywacji?

W jaki sposób prowadzić rozmowę oceniającą?

Co robić, gdy pracownik traci motywację?

Co to jest wypalenie zawodowe?

Jak komunikować zespołowi trudne decyzje?

Jak po ludzku zwalniać pracownika?

Jak odnaleźć się w konflikcie między pracownikami?

Jak radzić sobie z własnymi dylematami etycznymi w zarządzaniu?


Umiejętności, które udoskonalisz:Dojrzałe dyscyplinowanie pracowników

Przygotowanie i prowadzenie rozmowy oceniającej

Prowadzenie inspirującej rozmowy motywacyjnej

Postępowanie z wypalonym zawodowo pracownikiem

Komunikowanie trudnych decyzji zespołowi

Zwalnianie pracowników

Rozwiązywanie konfliktów między pracownikami

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Które zamiary przekształcają się w cele do realizacji?

Dlaczego SMART nie gwarantuje realizacji celów?

Co to jest prokrastynacja?

Jak zwiększyć szanse realizacji celów?

Jak kształtować wytrwałość i silną wolę?

Jak mądrze delegować zadania i odpowiedzialność?

W jaki sposób ustalać priorytety?

Jakie są procedury prowadzenia spotkań?


Umiejętności, które udoskonalisz:Stawianie realistycznych celów

Radzenie sobie z tendencją do odkładania zadań na później

Przezwyciężanie zniechęcenia

Delegowanie zadań służące rozwojowi pracownika i realizacji własnych celów

Prowadzenie rozmowy delegującej

Wyznaczanie priorytetów własnych zadań

Efektywne prowadzenie spotkań z zespołem

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Jakie są współczesne koncepcje przywództwa?

Co mówią badania na temat przywództwa?

W jakich warunkach potrzebni są charyzmatyczni przywódcy?

Na czym polega charyzmatyczna komunikacja?

Jakie inne środki wykorzystuje przywódca?

Na ile można kształtować charyzmę?

Jakie są niebezpieczeństwa charyzmatycznego przywództwa?


Umiejętności, które udoskonalisz:Planowanie działań służących skupianiu ludzi wokół celów i idei

Wykorzystanie prawidłowości perswazji w komunikacji

Stosowanie technik retorycznych

Komunikowanie wizji i celów

Radzenie sobie z krytyką

Wykorzystanie niekonwencjonalnych metod komunikacyjnych

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Jakie modele zmian są opisane w literaturze na temat zarządzania?

Jakie są etapy zmian?

Jak komunikować zmiany?

Kto powinien wprowadzać zmiany?

Co powinien robić menedżer na poszczególnych etapach wprowadzania zmiany?

Jakie są zagrożenia dla organizacji?

Jak angażować pracowników w zmianę?


Umiejętności, które udoskonalisz:Komunikowanie zmian w zespole i organizacji

Przezwyciężanie niechęci i oporu wobec zmian u pracowników

Podejmowanie decyzji w zmieniających się warunkach

Pozyskiwanie zwolenników zmian

Rozwiązywanie konfliktów związanych z wprowadzanymi zmianami

Radzenie sobie z własnymi wątpliwościami wobec zmian

Utrwalanie pozytywnych efektów zmiany

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Czym charakteryzuje się talent?

Jak znajdować talenty w organizacji?

Jak inspirować pracowników, aby rozwijali swoje talenty?

Jakie działanie podejmować w organizacji, aby umożliwić rozwój talentów?

Jak zatrzymać wartościowe osoby w organizacji?

Jakie są zagrożenia związane z rozwijaniem talentów?

W jaki sposób mądrze wykorzystać potencjał pracowników?


Umiejętności, które udoskonalisz:Autodiagnoza talentów

Zarządzanie własnymi talentami

Dostrzeganie talentów u innych ludzi

Inspirowanie do rozwoju

Planowanie ścieżki rozwoju pracownika

Prowadzenie spotkań typu action-learning

Zarządzanie talentami w zespole

Budowanie kultury wspierającej rozwój talentów

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Czy samorozwój jest ideologią?

Które sfery człowieka podlegają zmianom?

Na czym polega stan uskrzydlenia (flow)?

Jak planować działania dające poczucie satysfakcji?

Jak kształtować wytrwałość w realizacji celów rozwojowych?

Na czym polega twardość psychiczna?

Co to jest poczucie koherencji?

Jakie są pozytywne i negatywne strony optymizmu?


Umiejętności, które udoskonalisz:Wyznaczanie własnych stref rozwoju

Zadawanie sobie inspirujących pytań rozwojowych

Konstruktywne radzenie sobie z porażkami

Planowanie aktywności dających poczucie uskrzydlenia

Kształtowanie psychicznej twardości

Kontrolowanie negatywnych emocji

Konsekwentne realizowanie zamierzeń

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Jakie są psychologiczne podstawy autorytetu?

Jak karać pracownika zachowując jego szacunek do siebie?

W jaki sposób informować zespół o trudnych decyzjach?

Jak postępować, gdy popełni się błąd?

Jak bronić swoich decyzji nie konfliktując się z zespołem?

Co robić w przypadku sprzecznych interesów firmy i własnego zespołu?

Jak ingerować w spory między pracownikami?


Umiejętności, które udoskonalisz:Sprawiedliwe karanie pracowników

Przekazywanie trudnych decyzji zespołowi

Nagradzanie, które identyfikuje pracownika z firmą

Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami

Wygłaszanie mowy motywacyjnej do zespołu

Obrona niepopularnych decyzji

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Co jest warunkiem dobrej autoprezentacji?

Jak mądrze i efektywnie wykorzystać PowerPoint lub inne programy?

Jak operować głosem?

Jakie środki językowe wzbogacają efektywność i atrakcyjność wystąpienia?

Co jest ważne w niewerbalnym przekazie?

Jakie są najczęstsze błędy językowe w wystąpieniach publicznych?

Jak radzić sobie ze stresem?


Umiejętności, które udoskonalisz:Przygotowanie nowoczesnej prezentacji

Operowanie głosem (modulacja, szybkość i wyraźność mówienia)

Kontrolowanie komunikatów niewerbalnych

Samokontrola emocji

Interakcją z grupą podczas wystąpienia

Wykorzystanie retoryki i innych środków językowych

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Czy coaching jest ideologią?

Ile psychologii jest w coachingu?

Czym różni się coaching od innych form rozwoju?

Kto może być coachem?

Jak wygląda kontekst organizacyjny coachingu menedżerskiego?

Jaka jest rola wiedzy merytorycznej w coachingu?

Jak wykorzystywać narzędzia coachingowe?

Jakie problemy etyczne związane są z tą formą pracy?


Umiejętności, które udoskonalisz:Zawieranie kontraktu z klientem coachingu

Ustalanie relacji między klientem, sponsorem a coachem

Posługiwanie się schematem uczenia się ludzi dorosłych

Zadawanie inspirujących pytań

Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia w formułowaniu pytań

Posługiwanie się innymi narzędziami komunikacyjnymi

Rozwiązywanie problemów etycznych mogących pojawić się w coachingu

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Jakie potrzeby klientów są ważne w ich obsłudze?

Jakie zwroty i wypowiedzi irytują klientów?

Jakie wypowiedzi robią dobre wrażenie?

Jakie jest znaczenie komunikatów niewerbalnych?

Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami?

Co zrobić, aby zapisać się w pamięci klientów?


Umiejętności, które udoskonalisz:Rozpoznawanie potrzeb klientów

Operowanie pozytywnymi zwrotami w obsłudze klientów

Odczytywanie komunikatów niewerbalnych

Przekazywanie informacji niezgodnych z oczekiwaniami klienta

Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w obsłudze

Obsługa reklamacji

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Co zmieniło się w sprzedaży w ostatnich kilkunastu latach?

Na co uodpornili się klienci?

Jak dzisiaj docierać do potrzeb klienta?

Jakie mechanizmy psychologiczne decydują o zakupie?

Co robić, gdy klient neguje naszą cenę?

Jak postępować z niezdecydowanym klientem?

Jak zlikwidować żal pozakupowy?

Jak zamknąć sprzedaż?


Umiejętności, które udoskonalisz:Rozumienie sytuacji klienta

Zaspokajanie i kreowanie jego potrzeb

Odczytywanie sygnałów zakupowych

Reagowanie na zastrzeżenia cenowe i inne obiekcje

Zamykanie sprzedaży

Radzenie sobie z żalem pozakupowym klienta

Wykorzystywanie zasad wpływu społecznego do budowania dobrych relacji z klientami

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Czy win-win jest najlepszą strategią negocjacyjną?

Co negocjatorzy psychologicznie wnoszą do negocjacji?

Jakie zasady czynią negocjacje rzeczowymi?

Jak wyglądają negocjacje z punktu widzenia teorii gier?

Jak wychodzić z trudnych sytuacji negocjacyjnych?

Jak negocjować z silniejszym partnerem?

Jak zarządzać przestrzenia negocjacyjną?


Umiejętności, które udoskonalisz:Przygotowanie do prowadzenia negocjacji

Dopasowanie strategii negocjacyjnej do charakteru prowadzonych rozmów

Operowanie rzeczowymi argumentami w emocjonalnych sytuacjach

Radzenie sobie z innymi, trudnymi sytuacjami

Negocjowanie z silniejszym partnerem

Opanowanie emocji w rozmowie negocjacyjnej

Wykorzystanie niewerbalnej sfery komunikacji

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Kiedy negocjacje przestają być targowaniem się?

W czym negocjacje przypominają partię szachów?

Czy trzeba być „twardzielem”, aby zwyciężać w negocjacjach?

Jakie psychologiczne zasady decydują o sukcesie w negocjacjach?

Jak projektować złożone negocjacje?

Jak wychodzić z pata negocjacyjnego?

Jak wykorzystać negocjacje do budowania długotrwałej współpracy?


Umiejętności, które udoskonalisz:Przygotowanie do prowadzenia złożonych, wieloaspektowych negocjacji

Projektowanie ścieżki negocjacyjnej

Kierowanie procesem negocjacyjnym

Wykorzystanie psychologicznych zasad wywierania wpływu w kontaktach negocjacyjnych

Przezwyciężanie kryzysów negocjacyjnych

Budowanie relacji w partnerem rozmów

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Czego potrzebuje odbiorca komunikatu?

Jakie psychologiczne zasady rządzą skuteczną perswazją?

Jak aresztować uwagę słuchaczy?

Jak zbudować przekonującą wypowiedź?

Do czego potrzebna jest retoryka?

Jak wykorzystać emocje w perswazji?

Jak docierać do różnych ludzi?

W jaki sposób niewerbalnie wzmocnić przekaz słowny?


Umiejętności, które udoskonalisz:Przygotowanie wypowiedzi perswazyjnej

Koncentrowanie uwagi słuchaczy

Wykorzystanie wiedzy o zapamiętywaniu

Posługiwanie się figurami retorycznymi

Operowanie niestandardowymi środkami językowymi

Korzystanie z argumentów logicznych i emocjonalnych

Wykorzystanie przekazu niewerbalnego

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:W jaki sposób kultura wpływa na sposób prowadzenia negocjacji?

Co pokazał program badawczy GLOBE?

Jak przygotować się do negocjacji międzykulturowych?

Jak rozmawiać z partnerami biznesowymi z innych krajów?

Jakie są kulturowe niezmienniki w negocjacjach?

Co robić w trudnych sytuacjach negocjacyjnych?


Umiejętności, które udoskonalisz:Wykorzystanie wiedzy o różnicach kulturowych w projektowaniu negocjacji

Opanowanie narzędzia umożliwiającego przygotowanie do negocjacji międzykulturowych

Wykorzystanie kontekstu kulturowego do prowadzenia negocjacji

Zwiększenie elastyczności komunikacyjnej

Wychodzenie z trudnych sytuacji

Budowanie relacji z partnerami biznesowymi z innych kultur

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Na czym polegają nieporozumienia wokół manipulacji?

Czym różnią się manipulacje od wpływu społecznego?

Jakie mechanizmy psychologiczne wykorzystuje osoba manipulująca?

Kto jest podatny na manipulacje?

Jakie środki językowe stosują manipulatorzy?

Jaka jest skuteczność manipulacji?

Jak rozpoznać manipulacje?

Jak bronić się przed manipulacjami?


Umiejętności, które udoskonalisz:Rozpoznawanie technik manipulacyjnych w różnych kontekstach społecznych

Adekwatne reagowanie na manipulacje językowe

Radzenie sobie z technikami erystycznymi

Doskonalenie komunikacji w radzeniu sobie z manipulacją

Tworzenie strategii obrony przed manipulacjami

Zwiększenie samokontroli emocjonalnej

Wyostrzenie krytycznego myślenia

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Jakie kompetencje powinni posiadać trenerzy wewnętrzni?

Jak projektować szkolenie wewnątrz organizacji?

Jakie metody szkoleniowe najlepiej sprawdzają się w szkoleniach wewnętrznych?

Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami?

Jakie są możliwości rzetelnego badania efektów szkolenia?

Jak utrwalać efekty szkolenia w organizacji?


Umiejętności, które udoskonalisz:Badanie potrzeb szkoleniowych wewnątrz organizacji

Przygotowanie szkolenia wewnętrznego

Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z grupą

Wykorzystanie metod szkoleniowych przydatnych w szkoleniach wewnętrznych

Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi

Badanie efektywności szkolenia

Opanowanie technik pracy indywidualnej z uczestnikami

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Jakie są prawidłowości uczenia się ludzi dorosłych?

Jakie są główne podejścia do prowadzenia szkoleń?

Jak należy formułować cele szkoleniowe?

Które metody są użyteczne w szkoleniach specjalistycznych?

Jak przystępnie i atrakcyjnie mówić o rzeczach trudnych?

Jakie są prawidłowości zachowania grupy szkoleniowej?

Jakim złudzeniom ulegają trenerzy?


Umiejętności, które udoskonalisz:Przygotowanie struktury szkolenia

Formułowanie prawidłowych celów szkoleniowych

Adekwatne wykorzystanie podstawowych metod szkoleniowych

Angażowanie uczestników w proces szkolenia

Korzystanie z programu PowerPoint zgodnie regułami uczenia się dorosłych

Utrzymywanie relacji z grupą szkoleniową

Urozmaicanie szkolenia

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Dlaczego niektóre tradycyjne metody już nie działają?

Jak wykorzystać wiedzę o wpływie społecznym w szkoleniach sprzedażowych?

Co to jest metoda STEP?

Co warte są typologie klientów?

Jak działa metoda trzech kroków w sprzedaży?

W jaki sposób trener może uwiarygodnić się w oczach uczestników szkolenia?

Jakie zastrzeżenia są najczęściej zgłaszane w szkoleniach sprzedażowych?

Jak radzić sobie z uczestnikami, którzy „wiedzą lepiej”?


Umiejętności, które udoskonalisz:Korzystanie ze sprawdzonej wiedzy psychologicznej w szkoleniu sprzedażowym

Zastosowanie STEP-u w sprzedaży i szkoleniu

Posługiwanie się nieinwazyjnymi technikami szkoleniowymi

Przeciąganie na swoją stronę oponentów

Krytyczne podejście do niektórych propozycji szkoleniowych

Adekwatne wykorzystanie odgrywania ról w szkoleniu sprzedażowym

Ocena przydatności innych metod szkoleniowych

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Jakich ważnych pytań o doborze, nigdy sobie nie zadajemy?

Poza tym co widzialne - jak obnażyć niewidoczne błędy w doborze?

Intuicyjny statystyk - nie potrafimy, czy nie chcemy liczyć?

Dlaczego korzystamy z nieskutecznych metod doboru?

Ile kosztuje nas dobór i jakie zyski nam daje?

Jak zrozumieć i ujarzmić intuicję?

Metody, które trafiają w sedno - jak i kiedy je stosować?

Co powinieneś wiedzieć o wykorzystaniu praktyk opartych na dowodach w doborze?

Czy można zamienić dobór w proces biznesowy?


Umiejętności, które udoskonalisz:Weryfikowanie użyteczności procedur doboru

Ocena skuteczności metod doboru

Rozumienie doboru w kategoriach zysków i strat

Konstrukcja empirycznego modelu doboru

Trafny dobór metod

Prowadzenie wywiadu epizodycznego

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Na jakich metodologicznych podstawach opiera się badanie efektywności szkoleń?

Jaka jest rzeczywista wartość ankiet poszkoleniowych?

Jak konstruować narzędzia badania efektywności?

Na ile możliwe jest określenie efektów biznesowych szkolenia i innych projektów rozwojowych?

Jak opracować statystycznie pomiary skuteczności szkolenia?

Co to są dyskretne pomiary?

Co trener może realistycznie zaproponować swojemu klientowi?


Umiejętności, które udoskonalisz:Projektowanie ewaluacji różnych projektów szkoleniowych i rozwojowych

Krytyczna ocena ankiet i innych narzędzi ewaluacji

Wykorzystanie niestandardowych metod psychologicznych

Konstruowanie narzędzi badających poziom uczenia się i zmianę zachowań

Statystyczne opracowanie wyników badania efektywności szkoleń i projektów rozwojowych

Wykorzystanie dyskretnych pomiarów w ewaluacji szkoleń

Wyciąganie wniosków z procesu ewaluacji

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Co dzieje się w mózgu, gdy przeżywamy stres?

Kiedy stres jest szkodliwy?

Kto jest bardziej a kto mniej odporny na stres?

Jak projektować pracę, by stres jej nie zakłócał?

Na czym polega samokontrola emocji?

W jaki sposób oswoić poznawczo stres?


Umiejętności, które udoskonalisz:Rozpoznawanie objawów stresu

Projektowanie pracy dopasowanej do osobistej odporności na stres

Wykorzystanie poznawczych technik radzenia sobie ze stresem

Posługiwanie się technikami oddechowymi

Zapobieganie nadmiernemu obciążeniu

Konstruktywne wykorzystanie stresujących doświadczeń

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:Czym jest innowacyjność?

Jakie mity narosły wokół twórczego myślenia?

Jakie są składniki twórczego myślenia?

Dlaczego burza mózgów jest nieefektywna?

Jak doskonalić twórcze myślenie?

Jak twórczo pracować w grupie?

Jak weryfikować niestandardowe pomysły?


Umiejętności, które udoskonalisz:Kreowanie nowych pomysłów

Prowadzenie sesji twórczego myślenia

Posługiwanie się narzędziami oceny pomysłów

Wykorzystanie wiedzy psychologicznej do prowadzenia sesji kreatywnych

Ocena efektywności sesji kreatywnych

Konstruktywna krytyka

DANE KONTAKTOWE:

Moderator Sp. z o.o.

Ul. Św. Józefa 1/3

50-329 Wrocław

NIP: 8982197272